Images Gieysztoria expedita expeditoides (=Gieysztoria expeditoides)             For images of other species of Gieysztoria expedita, click here