Images Proschizorhynchus troglodytus             For images of other species of Proschizorhynchus, click here