Images Polycystis taeniophoris (=Koinocystis taeniophoris)             For images of other species of Polycystis, click here