Images Microdalyellia cypris (=Gieysztoria cypris)             For images of other species of Microdalyellia, click here