Images Dalyellia brevispina tabulifera (=Microdalyellia brevispina marituica)             For images of other species of Dalyellia brevispina, click here