Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Ax P, Sopott-Ehlers B 1979  abs. Turbellaria Proseriata von der Pazifikküste der USA (Washington). II. Coelogynoporidae. Zoologica Scripta 8:25-35.
[doi: 10.1111/j.1463-6409.1979.tb00617.x
goto]

Return to taxon listing