Turbellarian taxonomic database

Macrostomidae Protomacrostomum Diagnosis


mouth terminal;
male gonopore posterior to female gonopore;

Return to Macrostomidae Protomacrostomum