Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Stenostomum anops Nuttycombe & Waters, 1938

  Anokkostenostomum anops (Nuttycombe & Waters, 1938) according to Larsson K, Ahmadzadeh A, Jondlius U (2008):410-411