Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Phagocata albata (Ichikawa & Kawakatsu, 1962)

  Penecurva albata Ichikawa & Kawakatsu, 1962 according to Kenk R (1974):