Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Seixas SA, Amato SB, Amato JFR 2020    Temnocephalan epibionts (Platyhelminthes, Temnocephalida) on mollusks from Pantanal wetland, Brazil. Zootaxa, Volume:4858 Issue:3: 341-357
Temnocephala amatoi Seixas & Amato, 2020 - primary taxonomic authority (describer)