Turbellarian taxonomic database

author date   title journal / publication
Ax P, Sopott-Ehlers B 1979  abs. Turbellaria Proseriata von der Pazifikküste der USA (Washington). II. Coelogynoporidae. Zoologica Scripta 8:25-35.
[doi: 10.1111/j.1463-6409.1979.tb00617.x
goto]
Coelogynoporidae Vannuccia Marcus, 1948 [with synonyms] w other taxonomic work
Coelogynoporidae Coelogynopora Steinböck, 1924 w other taxonomic work
Coelogynopora cochleare Ax & Sopott-Ehlers, 1979 w primary taxonomic authority (describer) 27-28, Figs 5-6
Coelogynopora falcaria Ax & Sopott-Ehlers, 1979 w primary taxonomic authority (describer) 25-26, Figs. 1-3
Coelogynopora frondifera Ax & Sopott-Ehlers, 1979 w primary taxonomic authority (describer) 27, Fig. 4
Coelogynopora nodosa Ax & Sopott-Ehlers, 1979 w primary taxonomic authority (describer) 30-32, Figs. 9-10
Coelogynopora scalpri Ax & Sopott-Ehlers, 1979 w primary taxonomic authority (describer) 28-30, Figs. 7, 8
Vannuccia rotundouncinata Ax & Sopott-Ehlers, 1979 w primary taxonomic authority (describer) 32, Figs. 11-12
Vannuccia tripapillosa americana Ax & Sopott-Ehlers, 1979 w primary taxonomic authority (describer) 32-34, Figs. 13-14
Vannuccia tripapillosa Tajika, 1977 w other taxonomic work