Images Gieysztoria rastafariae (=Microdalyellia rastafariae)             For images of other species of Gieysztoria, click here