Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Dimarcusidae Novomitchellia Ozdikmen, 2010

  Dimarcusidae Mitchellia Kawakatsu & Chapman, 1983 according to Ozdikmen, H (2010):116