Turbellarian taxonomic database

Synonyms of Monocelopsis otoplanoides Ax, 1951

  Archiloa otoplanoides (Ax, 1951)